لوح یادبود گروه کار نمونه شرکت فن آوران کاشت زاگرس در سال 1398