لوح یادبود کارآفرین برتر استانی در بخش صنعت در سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان