لوح یادبود نماینده گروه کار ملی بخش کشورزی در سال 1398