شرکت فن آوران کاشت زاگرس به عنوان شرکت برگزیده ی جشنواره ی علم تا عمل در سال 1393 انتخاب شده است.