نشا

احداث گلخانه

چرا گلخانه احداث کنیم؟
اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻧﻴﺎز روز اﻓﺰون ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ در ﻛﻨﺎر ﺧﻄﺮات ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺸﺎورزي در اﻳﺮان ﻣﺴﺌﻠﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻠﻬﺎي ﻣﻄﻠﻮب، روﺷﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻮﻳﻦ و ﻣﺆﺛﺮي را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ واﻗﻊ ﺷﺪن ﭘﻬﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از اراﺿﻲ ﻛﺸﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺸﻚ و ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ و ﻛﻤﺒﻮد ﻧﺰوﻻت آﺳﻤﺎﻧﻲ و ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺷﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارﻳﻬﺎي ﺑﻲ رویه از ﻣﻨﺎﺑﻊ باعثﺷﺪه ﻛﻪ اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﻮده و ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ از ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ اﺻﻮﻟﻲ در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ﻳﻌﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻮﺗﻪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد و راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﻄﻮح ﻛﻤﺘﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .
در راﺳﺘﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﻲ در ﻣﺼﺮف آب و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﻨ ﺘﺮل ﺷﺪه ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود آب ﻛﺸﻮر و زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﻳﺪار ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﻃﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪون 10ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎ اﻓﻖ ﺳﺎل 1404 ﺗﺼﻮﻳﺐ و اﺑﻼغ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .

ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻛﺸﺖ ﺳﺒﺰي و ﺻﻴﻔﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل از ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﻫﺪاﻳﺖ ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻨﺎﺑﻬﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻛﺸﻮر، زﻣﻴﻨﻪ آزاد ﺳﺎزي اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد .

برای احداث یک واحد گلخانه چه نکاتی باید رعایت کرد؟

در مرحله ی اول بهتر است دستورالعمل احداث گلخانه را مطالعه نمایید.(دستورالعمل ضمیمه شده است ) شرایط اصلی احداث 1. زمین

الف)شرایط زمین از نظر اسناد مثبته زمین دارای سند رسمی یا بنچاق اراﺿﻲ ﻗﻮﻟﻨﺎﻣﻪ اي ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻲ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪﻳﻪ ﺗﺼﺮف زارﻋﺎﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن .

اراﺿﻲ ﻣﺸﺎﺋﻲ ﺑﺎ UTM ﻣﺸﺨﺺ -ﻣﺜﺒﺘﻪ اﺳﻨﺎد – ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ زﻣﻴﻦ اﺳﺘﻴﺠﺎري
ﺗﺒﺼﺮه : ﻗﺮارداد اﺟﺎره ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدد . ﻗﺮاردادﻫﺎي اﺟﺎره در اراﺿﻲ ﻣﻠﻲ و دوﻟﺘﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮراتو ﺿﻮاﺑﻂ مربوطه میباشد .
زمین های اصلاحات اراضی مفروز الرعیه
زﻣﻴﻨﻬﺎي واﮔﺬاري از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺎده دوﻟﺘﻲ 32و واﮔﺬاري اراﺿﻲ ﻣﻠﻲ و اوﻗﺎف زﻣﻴﻨﻬﺎي اوﻗﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﺘﺒﻲ ﺳﺎزﻣﺎن
آﺳﺘﺎن اﻣﺎﻛﻦ ﻣﺘﺒﺮﻛﻪ و زﻳﺎرﺗﮕﺎه ﻫﺎ (زﻣﻴﻨﻬﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ)
ﺗﺒﺼﺮه : ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻼﻣﻌﺎرض ﺑﻮدن اراﺿﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه، ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ اﺳﺖ

ب)وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎك ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺧﺎك و ارﺳﺎل آن ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺧﺎك ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺎن ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و ارایه آن جهت اخذ مجوزها لازم و ضروری است .

 1. آب

آب ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز آﺑﻲ ﮔﻴﺎه و ﻣﺼﺎرف ﺑﺮابر برآورد ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور ﻃﺮح، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒاز ﺟﻤﻠﻪ : ﻗﻨﺎت داﺋﻤﻲ، ﭼﺸﻤﻪ داﺋﻤﻲ، رودﺧﺎﻧﻪ داﺋﻤﻲ، آب ﺳﺪﻫﺎي داﺋﻤﻲ و ﭼﺎﻫﻬﺎي
ﻛﺸﺎورزي ﭘﺲ از ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺣﻖ آﺑﻪ از ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﺳﺘﺎن و ﻳﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدد . ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ آب ﭘﺲ از آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺠﺎز ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺪارك ﻗﺎﺑﻞ وﺛﻮق از متقاضی اخذ میگردد .
ﺗﺒﺼﺮه 1 :در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ داراي اﺳﻨﺎد ﻣﺜﺒﺘﻪ آب ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﭼﺎه ﻛﺸﺎورزي (ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ و ﻳﺎ داراي ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﺷﺮﻛﺎء ﭼﺎه ﻛﺸـــﺎورزي )ﺣﻖ آﺑﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ، ﺣﻖ آﺑﻪ ﻋﺮﻓﻲ ﻣﻮردﺗﺎﻳﻴﺪ (ﻏﻴﺮ ازﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺎري ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺷـــﺮﻛﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي) ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻼم و ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﻣﺠﺪد از ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه 2 :اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه در ﺻﻮرت ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺟﻊ ذﻳﺼﻼح )وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﻴﺮ ﺧﻮراﻛﻲ، اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه 3 :در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮل در ﻣﺤﻞ(زﻣﻴﻦ)ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﻟﺰوم اﺳﺘﻌﻼم ﻳﺎ ﻋﺪم اﺳﺘﻌﻼم از ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﺳﺘﺎن ﻳﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن، ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

 1. برق
  ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ازﺿﺮورﻳﺎت ﻃﺮح ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻃﺮحاراﺋﻪ ﮔﺮدد. ﻣﻴﺰان ﺑﺮق ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ و ﻧﻮع ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮآورد ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ گردد. و اراﺋه ﻣﻮاﻓﻘﺖ اداره برق شهرستان برای تامین برق گلخانه ها به جز گلخانه تابع اقلیم و سایبان ضروری است .
  تبصره 1 : ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻣﻮﺗﻮر ژﻧﺮاﺗﻮر ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮق اﺿﻄﺮاري، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮق از ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺮاﺳﺮي، ﺿﺮوري اﺳﺖ .در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺑﻨﺪ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ آن ﺑﺮ. ﻋﻬﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ اﺳﺖ .
  ﺗﺒﺼﺮه 2 :در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ داراي اﺳﻨﺎد ﻣﺜﺒﺘﻪ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮق ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻼم ﻣﺠﺪد از اداره ﺑﺮق ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
  ﺗﺒﺼﺮه 3 : اﮔﺮ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ دوردﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ بر ق ﺳﺮاﺳﺮي وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻳﺎ در ﻣﻮرد ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻘﻴﺎس، اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮق ﻧﻈﻴﺮ ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﺮق اﺿﻄﺮاري و … اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ .
  ﺗﺒﺼﺮه 4 : اﻳﺠﺎد واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻮﭼﻚ و ﭘﺮاﻛﻨﺪه (CHP) ﺑﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﻛﻪ از ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺮاﺳﺮي ﺑﺮق دور بودهو ﻳﺎ از ﻧﻈﺮ ﺑﺮآورد ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور و ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ داراي ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
 2. سوخت
  رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﻮر ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﮔﺮدد دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز ﻧﻤﻮدن واﺣﺪﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد اﻳﺠﺎد ﻣﻨﺒﻊ ذﺧﻴﺮه سوخت دوم (ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﻳﻊ)ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﻣﺘﺮاژ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺎزﺳﻮز ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. مراحل صدور مجوز گلخانه اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻋﻢ از ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ارﮔﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﻲ، ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻪ ﻗﺼــﺪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي و ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ را دارﻧﺪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮواﻧﻪ و ﻣﺠﻮزﻣﻮردﻧﻴﺎز اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . مدارک مورد نیاز مدارک مربوط به زمین اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺶدانگ آراء ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺻﺎدره از ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﭘﺲ از ﺻﺪوراجراییه ﮔﻮاﻫﻲ اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﺑﺮ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ در عرصه آراي ﻗﻄﻌﻲ ﺻﺎدره از ﺷﻮراي ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻨﻮط
  ﺑﻪ اﺧﺬ اﺳﺘﻌﻼم ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ از اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﺷﻬﺮﺳﺘان ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﻣﺮﺟﻊ ذﻳﺼــﻼح ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺴــﺘﺜﻨﻲ ﺑﻮدن اراﺿــﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از اﻧﻮاع اراﺿــﻲ ﻣﻠﻲ و دوﻟﺘﻲ (اداره ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ اداره راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد) در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﻲ اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﻣﺸﻤﻮل اﻋﻼن ﺛﺒﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﺟﺒﺎري ﻧﺒﺎﺷﺪ و از ﻗﺪﻳﻢ اﻻﻳﺎم از ﺳﻮي اﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري واﻗﻊ و ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺼﺮف ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ راﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ . اراﺿﻲ ﻗﻮﻟﻨﺎﻣﻪ ای ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻲ با اراﺋﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﺗﺼﺮف زارﻋﺎﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن برای مطالعه ی تبصره ها لطفا به بخش 2-1-1 از نشریه ی مبانی و ضوابط گلخانه ها شماره ی 472 مراجعه کنید .

  ﻣﺪارك مربوط به شناسایی محل در ﻣﻮرد اراﺿﻲ داراي ﺳﻨﺪ، اراﺋﻪ ﻓﺘﻮﻛﭙﻲ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﭘﻼك اﺻﻠﻲ ﻛﻪ ﭘﻼﻛﻬﺎي ﻓﺮﻋﻲ در آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ .

  مدارک مربوط به تامین آب ارایه تاییدیه میزان آب مورد نیاز گلخانه و یا واحد قارچ خوراکی برابر برآورد مهندس مشاور

مدارک مربوط به تامین انرژی برق اراﺋﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻃﺮف ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق اﺳﺘﺎن وﻳﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮاي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺪرن و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي و ﺷﻬﺮك ﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي (ﺑﻪ ﺟﺰ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻊ اﻗﻠﻴﻢ و ﺳﺎﻳﺒﺎن)
ﺗﺒﺼﺮه :در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ (ﺑﻪ ﺟﺰ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻊ اﻗﻠﻴﻢ و ﺳﺎﻳﺒﺎن )داراي ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮق ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻼم ﻣﺠﺪد از اداره ﺑﺮق ﻧﻴﺴﺖ .
ﺗﺒﺼﺮه : اﮔﺮ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ دوردﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق سراﺳﺮي وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻳﺎ در ﻣﻮرد گلخانه های ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻘﻴﺎس،اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮق ﻧﻈﻴﺮ ژﻧﺮاﺗﻮر اﺿﻄﺮاري و … اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻼم از ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
گاز استعلام گاز اجباری نیست.اراﺋﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﭘﺨﺶ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﮔﺎزوﺋﻴﻞ ﻣﺼــﺮﻓﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ یا واحد پرورش قارچ خوراکی در مناطقی که امکان تامین گاز وجود ندارد .

ﻣﻮارد ﻓﻨﻲ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﺧﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ
ﺟﻬﺖ ﺑﺎد ﻏﺎﻟﺐ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻃﻮل ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎد ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻮد ﺑﺎﺷﺪ.(ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻣﻜﺎنﻣﻘﺎوم ﺳﺎزي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎزه و ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ (   ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎورﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، ﺟﻬﺖ ﺑﺎد ﻏﺎﻟﺐ، ﺷﺪت ﺑﺎد، ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد، ﮔﻠﺒﺎد ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ و … را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ را اﻧﺠﺎم دهد .

موارد فنی در طراحی گلخانه
رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﻓﻨﻲ اﺣﺪاث ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻃﺮح ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺸﺎور، ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻧﻴﺰ ﺗﻬﻴﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ (استاتیکی) ﺳﺎزه ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد : ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ (ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد، ﺟﻬﺖ ﺑﺎد، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرش و ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك )
جنس اسکلت گلخانه باید محکم و ضد زنگ باشد (آلومینیومی، فولادی و گالوانیزه ) استفاده از اتصالات پیچ و مهره ای در احداث گلخانه ها الزامی می باشد ﺳﺎزه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎد ﺑﺎر ، بار محصول کشت شده در داخل ، بار تاسیسات و بار پوشش مقاومت داشته باشد.(بارهای مرده و زنده رعایت گردد ) ارﺗﻔﺎع ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺗﺎ زﻳﺮ ﻧﺎوداﻧﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل و اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآورد ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور و ﻃﺮاح و ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶهای اتلاف حرارت محاسبه میگردد . درﻳﭽﻪ ﻫﺎي ﺳﻘﻔﻲ و ﺟﺎﻧﺒﻲ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل وﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ .
در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ،اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ UV دار ﺑﺎ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآورد ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور و ﻃﺮاح د رگلخانه پیشنهاد می شود . ﻧﺼﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل چهار فاکتور دما رطوبت نور و دی اکسید کربنتوصیه می شود . ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ داﺧﻞ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، ﻓﻦ ﺳﻴﺮﻛﻮﻟﻪ ﻫﻮا در داﺧﻞ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد

 توصیه های فنی داخل گلخانه

  ﻧﻮر

  ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ تعیین ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻮر در ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﮔﻴﺎه و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ از دﻣﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻮر(ﺷﺪت، ﺗﺎﺑﺶ و ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ روﺷﻨﺎﺋﻲ )درون ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل و اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد .

دما
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶتعیین ﻛﻨﻨﺪه دﻣﺎ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ روﻳﺸﻲ و زاﻳﺸﻲ ﮔﻴﺎه واﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺤﺼﻮل و ﻛﻨﺘﺮل آﻓﺎت و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ، اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺷﺶ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه دﻣﺎ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل و اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .
ﺗﺒﺼﺮه :در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﺎرش ﺑﺮف ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺒﻞ از ﻧﺼﺐ ﭘﻮﺷﺶ، ﻧﺼﺐ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﺿﺮوري است

رﻃﻮﺑﺖ
رﻃﻮﺑﺖ داﺧﻞ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ آن در اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل و ﻛﻨﺘﺮل آﻓﺎت و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺘﻀﻲ در ﺣﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮدد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه رﻃﻮﺑﺖ ﺳﻨﺞ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد

دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ و ﻧﻬﺎﻳﺘ ﺎاﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺒﺎدﻻت ﮔﺎزي ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ داﺧﻞ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﻀﺎي ﺑﺎز اﻃﺮاف ( ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺳﺎل) ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺗﺄﻣﻴﻦ دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ
ازﻃﺮق ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺧﺖ ﮔﺎزي و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺿﺮوري ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه :ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻮارد ﻓﻨﻲ ﻓﻮق ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ . موارد فنی تجهیزات و تاسیسات اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧﻮعﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺎﻳﻪ اﻧﺪاز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧﻮع محصول رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اي ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي وارداﺗﻲ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل و ﻧﻮع ﻛﺸﺖ ( ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺎﻛﻲ ﻳﺎ ﻫﻴﺪروﭘﻮﻧﻴﻚ ) اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻌﺒﻴﻪ زﻫﻜﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻛﺎﺷﺖ (ﺧﺎﻛﻲ، ﻫﻴﺪروﭘﻮﻧﻴﻚ ) ﺗﺴﻄﻴﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐبستر اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ آﺑﻴﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل و ﻧﻮع ﻛﺸﺖ(ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺎﻛﻲ ﻳﺎ ﻫﻴﺪروﭘﻮﻧﻴﻚ ) اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل و ﺳﻄﺢ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل و ﺳﻄﺢ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﻧﺒﺎر، اﺗﺎق ﻛﺎرﮔﺮي، دﻓﺘﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎيﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ،ﻣﺤﻞ ﻏﺬاﺧﻮري، و …، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻃﺮح و ﻣﺴﺎﺣﺖ واﺣﺪ
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور ﺑﺮآورد و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﻳﺪه و ﭘﺲ از ﺗﺎﻳﻴﺪ در ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ و ﺑﺎ ﻧﻈﺮ رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن، ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه :ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺨﺸﻲ ﻳﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻓﻮق در داﺧﻞ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﺣﺪاث ﮔﺮدد ﻛﻪ در اﻳﻨﺼﻮرت ﺟﺰء ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ
ﺗﻌﺒﻴﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل و ﺳﻄﺢ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ (ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ )ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻲ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮ ﻣﺎﻳﺸﻲ ﺣﺴﺎس تر،ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺮ و داراي ﻣﺼﺮف آب ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ تهویه اﺟﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻘﺪار CO2 ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺤﺼﻮﻻت گلخاته ای ﻣﻲتوان از دستگاه از دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺪ دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﺑﺎسوخت ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺎﺑﻞ دسترسی(ترجیحاگاز) (و ﻳﺎ از ﻛﭙﺴﻮل ﮔﺎز CO2 و ﻳﺎ CHP اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﻣﻴﻦ و ذﺧﻴﺮه اﻧﺮژي اﺳﺘﻔﺎده از پرده ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺮژي داخل ﮔﻠﺨﺎﻧهﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺎزﺗﺎب و اﻧﻌﻜﺎس ﺣﺮارت داﺧﻞ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺷﺐ و روزﻫﺎي ﺳﺮد و اﺑﺮي اﺳﺘﻔﺎده از انرژی ﻫﺎي ﻧﻮ ﻣﺜﻞ اﻧﺮژي زﻣﻴﻦ ﮔﺮﻣﺎﺋﻲ، اﻧﺮژي ﺣﺮارﺗﻲ ﺧﻮرﺷﻴﺪي استفاده از CHP

ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي آﺑﻴﺎري
در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﻴﺎري رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ آﺑﻴﺎري و زﻫﻜﺸﻲ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻫﻢ آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ آب آﺑﻴﺎري ﺷﺎﻣﻞ Ph

 1. آب
  2. ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت
  3.شوری
  4.ﺳﻄﺢ ﻳﻮﻧﻬﺎ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺮاي
  گیاه
  5.ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ و ﻗﺎرﭼﻬﺎ و ﺑﺬور ﻋﻠﻒ
  ﻫرز
  6.ﺟﻠﺒﻚ ﺳﻨﮕﻴﻦ
  7.ﻓﻠﺰات
  8.ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن آب ﻣﺤﻠﻮل در آب
  9.درﺟﻪ ﺣﺮارت
  10.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل و ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺸﺖ، ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ EC ،اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ PH ،ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ و…آب و ﺧﺎك ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل از ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻤﻞ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﻮري آب مد نظر قرار میگیرد .
 2. ﻣﻴﺰان آب ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﺣﺪاثﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز آﺑﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﮔﺮدد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *